Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

به نام خداوند جان و خرد
مجله آموزش پرستاری
فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن علم ی پرستار ی ایران دوره دوم – شماره 3 – بهار 1392

صاحب امتیاز: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مدیر مسؤول و سردبیر: دکتر فاطمه الحانی
مدی ر اجرایی: دکتر مجتبی ویس مرادی
شماره پروانه انتشار وزارت ارشاد اسلامی: 4823/94 مورخ 20/2/91
شماره استاندارد بین المللی: 2322-3812
شماره بین المللی نشریه الکترونیکی: 4428-2322 e-ISSN

شورای نویسندگان (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی گیلان
دکتر فاطمه الحانی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

دکتر منیر انوشه، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره پارسا یکتا، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمید پیروی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی چراغی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدعلی حسینی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا حیدری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر ناهید دهقان نیری، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ناهید رژه، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر سادات سیدباقر مداح، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر نعیمه سیدفاطمی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آذر طل، دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباس عبادی، استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اﷲ
دکتر عباس عباسزاده، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر شهرزاد غیاثوندیان، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی فخرموحدی، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان
دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر انوشیروان کاظم نژاد، استاد گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر عیسی محمدی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ندا مهرداد، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن ناوی پور، استادیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد
دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی
ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حروفچینی و صفحه آرایی: فرشته حیدری
طراح جلد: اصغر سورانی
ناشر: انجمن علم ی پرستار ی ایران
مشاوران علمی این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی دکتر محمدرضا حیدری دکتر شراره خسروی دکتر ناهید رژه محمدعلی سلیمانی دکتر رضا ضیغمی دکتر آذر طل دکتر طاهره طولابی دکتر علی فخرموحدی دکتر فرشته مجلسی دکتر بهرام محبی رضا مسعودی بتول نحریر رقیه نظری پوران فراهانی دکتر مجتبی ویس مرادی دکتر مجیده هروی دکتر معصومه همتی مسلک پاک دکتر فریده یغمایی
نشانی: تهران – میدان توحید – دانشکده پرستاری و ماما یی تهران
کدپستی: 1419733171، صندوق پستی: 398/14195، تلفن و نمابر: 66592535
e-mail: [email protected] , Website: http://jne.ir

آموزش پرستاری دوره 2 شماره 3 بهار 1392، 65-55
شبیه سازی راهکاری برای ارتقای آموزش بالینی

مژگان جانیقربان، مریم الهدادیان، فریبا حقانی

چکیده

مقدمه: پیشرفت در آموزش پرستاری و پزشکی باعث شده است ک ه روش های سنتی آموزش به روش های پیشرفته برای تمرین مراقبتهای بال ینی در یک مح یط ایمن تبدیل شود. شبیهسازی یک روش تدریس منحصر به فرد برای یادگیری و ارزیابی است. با توجه به این که در کارآموزیهای رشت ههای پزشکی و پیراپزشـکی محـدود بـودن تـسهیلات و فـضاهای بـالینی و یـا کوتاهی زمان اقامت بیمار در بیمارستان می تواند برروی فرصتهای یادگیری دانشجو یان در زمینه مراقبت از بیمار تأثیر گـذارد وفرصتهای یادگیری کمتری برا ی دانشجویان فراهم شود به نظر می رسد فراهم آوردن محیطی شب یه سـازی شـده مثـل بـالین، بهترین راه برای آموزش بهتر و در نتیجه پیشگیری از خطاهای پزشکی و کنترل هر گونه آسیب به بیمار باشـد. هـدف از انجـاماین پژوهش مروری بر روش تدریس شبیه سازی در آموزش بالینی می باشد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

روش: این مقاله، مطالعه مروری از نوع سنتی است که پژوهشگران در سال 1391-1390 با بررسی مجلات الکترونیکی Proquest و Elsevier تمام مقالات راجع به شبیهسازی از سال 2000 تا 2011 را جمعآوری کرده و سپس از بین مطالعات مرتبط، مواردی که دارای اهداف، متد، روش کار، حجم نمونه، آنالیز و نتیجهگیری مشخص بودند، انتخاب کردند که از این میان3 مطالعه کیفی، 11 مورد کمی، 5 مورد کیفی- کمی می باشند.
یافتهها: اگرچه شبیهسازی سطوح مختلف دارد اما شواهد نشان می دهد کارایی و تأثیرگذاری آن، در مقایسه بـا آمـوزشسنتی و روشهای مبتن ی بر سخنرانی بیشتر است. شبیهسازی ابزاری مهم در آموزش بـالینی بـا اثـرات سـودمند بـرای اسـاتید،دانشجویان و بیماران میباشد.
نتیجهگیری: در دهه گذشته شبیهسازی یک استراتژی کلیدی آموزشی برای پرورش مهارت های بـالینی در رشـته هـ ای مختلف شده است. سیاستگزاران، اساتید و بنیانگذاران، بر نیاز به پرورش مهارتهای بـالینی قبـل از ورود بـه بـالین، بـه منظـورافزایش امنیت بیمار و کاهش فشار بر محیطهای بالینی تأکید می کنند.

کلید واژه ها: شبیه سازی، یادگیری، آموزش بالینی

تاریخ دریافت: 5/12/1391 تاریخ پذیرش: 24/2/1392

مقدمه

چهارچوب آموزش پزشکی جدید به اوایل قرن 21 بازمی گردد و براساس این فرضیه است کـه کـارآموزان، تبحـرلازم را با مشاهده و کار نزدیک در کنار دستیاران بـا تجربـهبه دست می آورند و پس از گذشت مدت نظارت اولیه توسـطپزشکان حاضر، در کار با بیماران به دستیاران استقلال عمل بیشتری داده می شود تـا دوره آموزشـی لازم سـپری گـردد.
لیکن استعدادهای متفاوت در افراد و کـسب مهـارتهـا بـهمیزان مختلف توسط آنان و نیز محدود شدن ساعات کـاری،نبود پروسیچرها و موارد بالینی، دسترسی دستیاران را به رنجوسیعی از موارد بالینی کاهش داده است (1).
ناکافی بودن این تجرب یات بالینی در طول تحـصیل ممکن است باعث افزایش سطح اضطراب، ترس از ناتوانی انجام کارهای بال ینی و در نتیجه کـ اهش م یـ زان یـادگیری دانشجویان شود . در کارآموزیهای پرسـتاری نیـز محـدودبودن طول دوره، تسهیلات و فضاهای بالینی و یا ک وتـاهی زمــان اقامــت بیمــار در بی مارســتان مــی توانــد بــرروی فرصتهای یادگیری دانشجو یان در زمینه مراقبت از بیمـارتأثیر گذاشته و با توجه به افزایش تعداد دانشجو و برگزاری کارآموزی ها به صورت چرخشی در طول شیفتهای عـصرو یـا آخـر هفتـه، فرصـت هـای یـادگیری کمتـری بـرای دانشجویان فـراهم شـود (2). مدرسـین پرسـتاری آمر یکـ ا گزارش کردهاند که کفایت مناسب آمـوزش بـالینی، باعـثتکامل مهارت عملکرد بالینی دانشجو خواهد شد (3).
فرآینـدهای پیچیـده بیمـاری و تعـداد کـم مربیـان پرستاری نه تنها در کـشورهای در حـال توسـعه، بلکـه درکشورهای پیـشرفته بـر کیفیـت مراقبـت ارایـ ه شـده اثـرمی گذارد. امنیت و سلامتی بیمار هم به یک نگرانی جهانیبرای پرستاران و همه مشاغل بهداشتی تبدیل شـده اسـت (4).
اشتباهات پزشکی که منجر به مرگ می شود بیـشتراز تصادفات وسایل موتوری، ایدز یا سرطان پـستان اسـت (5). با افزایش تیز هوشـی بیمـاران و مباحـث مربـوط بـهامنیت آنان ، دانشجویان امروزی اغلب اجازه نمی یابند تا بهطور کامل از دانش پرستاری خود در موقعیتهای پر خطـراستفاده نمایند (6). از طرف ی آموزش با بیمار زنده، با فراهمآوردن سطح ایده آل مراقبتهـای بهداشـتی و اطمینـان ازامنیت بیمار مغایرت دارد (7).
در حــال حاضــر در سرتاســر دنیــا تقاضــا بــرایمراقبتهای بهداشتی با کیفیت بالا افـزایش یافتـه اسـت.
اکنون مردم با کمک اینترنت و رسانههـ ا آگـاهی بیـشترییافتهاند، سطح اقتصادی آنان نیـز در بـسیاری از کـشورهابهبـود یافتـه اسـت، پـس بیمـاران و خـانواده هـای آنـان مراقبتهای پرستاری و پزشکی بهتری را طلـب مـی کننـد (4) در ایـن قـرن جدیـد تغییـر مراقبـت هـای بهداشـتی و پرستاری، کاربرد وسا یل و روشهای جد یـ د در تـدریس راضروری ساخته است.
پیشرفت در آموزش پرستاری و پزشکی باعث شـدهاست که روشهای سنت ی آموزش به روشهـای پیـ شرفته برای تمر ین مراقبتهای بال ینی در یک مح یط ایمن تبدیل شود. به نظر می رسد فـراهم آوردن محی طـی شـبیه سـازی شده مثل بالین، بهتر ین راه بـرای پ یـشگیری از خطاهـای پزشکی و کنترل هر گونـه آسـیب بـه بیمـار باشـد. روش شبیهسازی از حدود قرن 16 به کار گرفته شـد تـا قبـل ازاین که فرد به محیط بال ین واقع ی گ ام بگذارد مهارتهـا رافراگیرد (7).
شبیهسازی یک روش تدریس منحصر به فرد بـرای یادگیری و ارزیاب ی تجرب ی است (8). شـبیه سـ ازی یکـی ازتکنیک های فعال یادگیری است که دانشجویان را تـشویقمی نماید تا خود در کسب مهارتها و دانش تلاش کننـد ومتدی آموزشی است که میتواند جایگزین روش سخنرانیبرای ارایه مطالب به دانشجویان باشد (9).
در ایـن روش امکـان فراگیـری، یـادگیر ی تفکـر و به کاربندی دانش در زمینههای مختلف فراهم مـی شـود . از طرفی شب یهسازها مح ی طـی ایمـن را بـرای دانـشآمـوزانجویان فراهم می آورنـد کـ ه در آن دانـشجو مهـارت هـای مختلف را در شرایط خالی از استرس تجربه میکند (10).
شبیهسازی در آمـوزش پزشـکی فرصـت رویـاروییدانشجویان با موقعیتهای نادر و مداخله در آنها را فراهممی آورد. شبیهسازی کـار گروهـی و مهـارت هـای آن را در پزشکان آینده ارتقاء بخشیده، اعتماد به نفس اعضای گروهرا افزایش می دهد (11).
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

آموزش مبتنی بر شبیهسازی در آموزش پزشـکی درمقیاس وسیع برای کمـک بـه رزیـدنتهـا و دانـشجویانپزشکی استفاده میشود تا آنـان مهـارت هـای تکنیکـی راپیش از آن که برروی بیماران واقعی انجـام دهنـد، خـوبفراگیرند. این نوع آموزش به نظر ایدهآل می رسد زیرا برای
کار، محیط ی کنترل شده و بدون خطر بـا بـازخورد فـوریفراهم آورده و امکـان ارزیـابی عینـی از عملکـرد افـراد را ممکن می سازد (12).
پانل تخصص ی پرستار ی آمر یکا در سـال 2006 بیان کرده است که یادگیری از طریق شب یهسازها سـاعاتی را که دانشجو در مح یطهای بالینی برا ی بـه دسـت آوردن مهارتهای پایه سپری می کند کاهش می دهد (13).
شبیهسازی تکرار جنبههای مهم واقعیـت اسـت بـهگونه ای که واقعیت بهتر درک، کنترل و تمرین شـود (14).
شبیهسازی به فعالیتهایی اطلاق مـیگـردد کـه واقعیـتمحیط بالین را تقلید نمایند و به منظور نمایش پروسیچرها،تصمیم گیری و تفکر انتقادی از طریـق روشهـا و وسـایلگوناگون طراحی مـی شـود (15). شـبیه سـازی در آمـوزشپرستاری به شکل مان کن هـای ثابـت، سـناریوهای ا ی فـای نقش ب یمار و مانکن های هـشداردهنده و حتـی متـصل بـهنرم افزارهای کامپیوتری بوده است.
مطابق با تعریفWebster (2003) شـبیه سـازها فقط وسا یل مکانیکی نیستند بلکه هر گونـه ای فـای نقـش،سناریو و مطالعهCase را نیز شامل میشوند. طبـق ایـ ن تعریف استفاده از شبیهسازها در آمـوزش پرسـتاری قـدمتطولانی دارد . حتی استفاده از یـک پرتقـال بـرای آمـوزشتزریق عضلان ی یا ا یفای نقش یک بیمـاردارای اخـتلالاتروانی را نیز شامل میشود (16).
اهداف آموزشی مبتنی بـر شـبیه سـازی عبارتنـد از:
آموزش و تقویت دانش بالینی و تئوری، تعیین سطح انجاممهارتها و مداخلات بالینی خـاص، تمـرین مهـارت هـای تفکر انتقادی به منظور اسـتدلال بـالینی، اخـذ تـصمیماتبالینی در محیطی ایمن، تلفیق تکنولوژی با آموزش (5).
در ســال 2003 انجمــن ملــ ی پرســتاران آمریکــا (NLN) استفاده از شبیهسازی را به منظور پرورش تفکـ ر انتقادی در دانشجویان پرستار ی و آماده کردن آنها بـرای انجام وظ یفه در مح یطهای بال ینی تأییـ د کـرد (16). سـایرفواید استفاده از شبیهسـ ازی در آمـوزش بـالینی از دیـدگاهدانشجو کاهش اسـترس، فرصـت تکـرار، افـزایش تجربـهبالینی، باز خورد مداوم، عـدم نگرانـی بـرای امنیـت بیمـار،فرصت بررسی همه موارد بالینی، امکان تفکر در خـصوصنحوه عملکرد، حداقل مجـازات بـرای اشـتباهات، فرصـتبرابر در آموزش، یادگیری با عمل، فرصت آموزش گروهی،تلفیق در برنامه درسی، تسهیل یـادآوری، فرصـت تمـرینبرروی بیماری های نادر و از دیدگاه بیمـار امنیـت، کـاهشمیزان عوارض ، دریافـت خـدمت بـا کیفیـت بـالا، رعایـتحقوق بیمار و رویکرد بیمار محور و از دیدگاه استاد کاهشمیزان عوارض، امنیت، آموزش به تعداد زیـادی از افـراد درمدت زمان کوتاه، تلفیق دانش تئـوری بـا کـاربرد عملـی،شرکت فعال دانشجویان در محیط آموزشی، فرصـتهـای آموزشی مرتبط با صلاحیت حرفهای و از دیـدگاه مؤسـسه هزینه پایین، کاهش میزان عوارض، کیفیت بالاتر آمـوزشو خدمت، کیفیت بالاتر نیروی کار و اولویت بیشتر مؤسسه است (11).
اگرچه شب یهسازی سطوح مختلف دارد اما شواهد نشانمی دهد کارایی و تأثیرگذاری همه، در مقایسه با آموزش سنتی و روش های مبتنی بر سخنران ی بیشتر است (8).
Randel و همکــاران (1992) بیــ ان کردنــد کــه می شنویم و فراموش میکنیم. می بینیم به خـاطر مـی آور یـم.
انجام می دهیم و میفهمیم. آنان بعـد از مطالعـه، 68 مط العـهراجع به شبیهسازی در مقابل آموزش سنتی یافتند که استفادهاز شب یهسازی در آموزش پرستاری نقش بسیار مهمـی را ایفـامی کند (17).
با توجه به این که امروزه استفاده از شـبیه سـازی بـهعنوان یک ابزار آموزشی جهت تمرین مراقبتهای بهداشتی به صورت روزافزون رواج یافته است و از طرفـی بـسیاری ازدانشگاه ها و مدارس حرفهای در سراسر جهان از شبیه سـازی در برنامه درسی خود استفاده می کنند. بنـابراین پژوهـشگرانبر آن شدند که پژوهشی با هدف مروری بر اثرات تدریس باکمک شبیهسازی، در آموزش بالینی بپردازند.

روش مطالعه

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017

این مقاله، مطالعه مـروری از نـوع سـنتی اسـت کـ ه پژوهشگران در سال 91-1390 با مرور مجلات الکترونیکـی Elsevier و Proquest تم ام مقـالاتی ک ه راج ع ب ه شبیهسازی از سال 2000 تا 2011 بوده اسـت را جمـعآوری کرده و سپس از بین مطالعـات مـرتبط، مـواردی کـه دارایاهداف، متد، روش کار، حجم نمونـه، آنـالیز و نتیجـهگیـریمشخص بودند، انتخـاب گردیدنـد. در ضـمن مقـالاتی کـهدسترسی به متن کامل آن ها امکان پذیر نبـود نیـز از مطالعـهکنار گذاشته شدند. در طی مرور کـلاً 115 مقالـه بـه دسـتآمده بود که از بین آنها با توجه به معیارهای ورود و خـروجذکر شده 3 مطالعه کیفی و 11 مورد کمی و 5 مورد کیفـی- کمی انتخاب و بررسی شدند (جدول شماره 1).

یافتهها

کسب دانش، مهارت و صلاحیت
پژوهشگران با انجام مطالعات در زمینههـ ای مختلـفکـسب دانـش بیـشتر را در میـان گـروه هـایی کـه بـا روش شــبیه ســازی آمــوزش دیــده بودنــد، گــزارش کــرده انــد (Bearnson و همکاران (36)،Bruce و همکـاران (34)، Tofil و همکــــاران (28)، Cioffi و همکــــاران (18)، DeBourgh و همکـــاران (21)، Tiffen و همکـــاران
(23)). لـیکن مطالعـه Burns و همکـاران (24) تف اوتی در میزان دانش کسب شده افراد در دو روش آموزش بـا کمـک
ســخنرانی و شــبیه ســازی نــشان نــداده اســت . در مطالعــه Swenty و همکــاران (25) و Hermanns و همکــاران
(19) نیز افز ایش سطح یادگیری فردی ذکر شده است کـه درنتیجه می توان انتظار داشت با ارتقای سطح یادگیری افراد بـاکمک شبی هسازی به دانش و آگاهی بـالاتر دسـت یافـت. در مطالعه DeBourgh و همکاران، مهارت و تجربه یاد گرفته شـده حاصـل از آمـوزش بـا کمـک شـبیه سـازی از دیـدگاه دانــشجویان بــرای بــالین کــاربردی بــوده اســت. تحقیــق McKeon و همکـــاران (31)، بـــا اســـتفاده از دو روششبیه سازی نشان داد صلاحیت مراقبت از بیمار در هر دو گروه شبیهسازی بهبود یافته است لیکن در گـروه شـبیهسـ ازی بـاکمک کامپیوتر زمان کمتری صرف گردیده است. در مطالعـهSears و همکاران (27)، با اسـتفاده از شـبیهسـ ازی میـزاناشتباهات دانشجویان در زمان تجویز دارو کاهش یافته است.
اعتماد به نفس
در طی پــژوهش هـای متعـددی شـرکت کننـدگانافزایش اعتماد به نفس را گزارش نمودهاند (Bearnson و همکاران (36)، Wagner و همکارن (32)، Swenty و همکــاران (25)، Burns و همکــاران (24)، Delea و همکاران (26)، Cioffi و همکاران (18)). اما در مطالعـهBruce و همکــاران (34) و Tiffen و همکــاران (23)، اعتماد به نفس تفاوت معناداری نداشته است.

مهارت حل مسأله و برقراری ارتباط
Burns و همکــاران (24)، نــشان دادنــد کــه ازشبیهسازی می توان بـه عنـوان ابـزاری در جهـت آمـوزشمه ارته ای ح ل م سأله و بهب ود برق راری ارتب اط در محـ یط هــای بـ الین در دانـ شجویان بهـ ره گرفـ ت.
Hermanns و همکارن (19)، نتیجه گرفتنـد بـا کمـکشبیهسازی مـی تـوان اضـطراب در روابـط بـین فـردی راک اهش داد و ای ن بهب ود ارتب اط ب ه ایج اد همک اری ومشارکت در داخل گروه منجر می شود.
تفکر انتقادی و قضاوت بالینی Dillard و همکاران (33)، با انجام پژوهش خـوددریافتند شبی ه سـازی بـه پـرورش قـضاوت بـالینی کمـک مینماید. Rush و همکـاران (35) وTofil و همکـاران (28) نشان داد هاند با استفاده از شبیهسازی می تـوان تفکـرانتقـادی را تقویـت نمـود. Cioffi و همکـاران (18) نیـز نشان دادند دانشجویان از طریق آمـوزش بـا شـبیهسـ ازی سریع تر به تصمیم گیری نهایی می رسند.
عملکرد نهایی و رضایتمندی
Swanson و همکاران (20)، بـا ارزیـابی عملکـردنهایی دانشجویان گزارش نمودهاند شبی هسازی در این زمینـهتأثیر مثبت دارد. با بهبود عملکـرد مـی تـوان انتظـار داشـت رضایت افراد از برنامه آموزشی افزایش یابـد کـه تعـدادی ازمطالعات نیز به این امر اشاره نمود هاند چنـان کـه در مطالعـه Bruce و همکاران (34)، دانشجویان از برنامه شبیهسـ ازی و عضویت در تیم رضایت بـالایی داشـتهانـد . Wagner و همک اران (32) و Swenty و همک اران (25)، Tiffen و همکاران (23)، Prentice و همکـاران (22) نیـز رضـایتشرکت کنندگان از برنامه شبیه سازی را ثبت نموده اند.
آموزش و همکاری بین حرفه ای
از آن جا که در محیط های بالینی افراد مختلفـی بـاهدف مشترک که همان خـدمت بـه بیمـار اسـت فعالیـتمی نمایند شبیهسازی ابزاری است که می تواند در این زمینه اثربخش واقع گردد. مطالعهLeonard و همکاران (30)، Reese و همکاران (29)، Prentice و همکـاران (22)، نشان داد هاند که از شبیهسازی مـی تـوان در جهـت بهبـود همکاری بین حرفه ای استفاده کرد.
1268732239263

Downloaded from jne.ir at 10:30 +0330 on Wednesday October 11th 2017


دیدگاهتان را بنویسید